top of page

Privacybeleid P-Dental 

 

P-Dental hecht veel waarde aan gegevensbescherming en wil veiligstellen dat uw privacy beschermd is wanneer u gebruikmaakt van de leveranties van goederen en diensten van P-Dental. P-Dental heeft deze privacyverklaring met informatie over de gegevensverwerking opgesteld, hierin lichten wij toe hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft op grond van de privacywetgeving.
Wij behouden ons het recht de inhoud van dit beleid van tijd tot tijd aan te passen. Het is hierom raadzaam met regelmatige tussenpozen opnieuw kennis te nemen van onze mededelingen over de gegevensverwerking.

 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Contactgegevens:

P-Dental

Geleenstraat 16-1

1078LE Amsterdam 
 

 

W: www.p-dental.nl
E: info@p-dental.nl
T: +31 (0) 20 – 3044319

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Doel van de gegevensverwerking is in de eerste plaats omdat u gebruik maakt van onze diensten of voor de uitvoering van overeenkomsten. Hiertoe worden uw persoonsgegevens rechtstreeks bij u opgevraagd in het kader van de registratie resp. aanmelding. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam    

 • Praktijk gegevens

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Bankrekeningnummer

 • BTW nummer

 • Kamer van Koophandel nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@p-dental.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

P-Dental verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Het afhandelen van uw betaling

P-Dental verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

P-Dental neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van P-Dental) tussen zit. P-Dental gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Hubspot, WiX en Jotform. Dit administratieve systeem wordt gebruikt voor de afhandeling van in- en verkooporders in de breedste zin, praktijkorganisaties met bijbehorende personen en de financiële administratie. Voor de verwerking van uw gegevens en de bescherming van uw privacy binnen deze systemen verwijzen wij u door naar de respectievelijke privacyverklaring(en) van de respectievelijke systemen. 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

P-Dental bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de  wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor de verzamelde persoonsgegevens of tot het moment dat u aangeeft dat de gegevens uit het systeem verwijderd moeten worden. 
De wettelijke termijn is bepaald op basis van artikel 52 Wet inzake Rijksbelasting.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

P-Dental verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. P-Dental blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

P- Dental gebruikt alleen technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Denk hierbij aan het bewaren van uw winkelwagen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door P-Dental en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@p-dental.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek. P-Dental wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

P-Dental neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via +31(0)20 – 3044319 of via info@p-dental.nl.

bottom of page